29216076_2042164986034582_757899072728908369_n

Kaupunki on julkaissut kaavoituskatsauksen joka kotiin jaettavassa Tampere suunnittelee ja rakentaa 2018 -tiedotteessa. Lakisääteisessä katsauksessa tulee kertoa vireillä olevista ja tiedossa olevista uusista merkittävistä kaavoista. Siinä tulee selostaa kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.

Pormestariohjelmassa keväällä sovittiin, että vilkasta keskustelua vaalikentilläkin herättänyt Eteläpuiston ja lähialueen asemakaavaa viedään eteenpäin lukuun ottamatta varsinaista puistoaluetta. Tälle tehdään uusi suunnitelma, jossa säilytetään nykyinen rantaviiva, kevennetään rakentamista ja säilytetään puistomainen virkistyskäyttö.

Työ ei ole kuitenkaan edes käynnistynyt. Nyt julkistetussa kaavoituskatsauksessa ei Eteläpuistoa mainita lainkaan; edelleen vireillä olevasta kaavahankkeesta ei anneta mitään lain edellyttämiä tietoja. Kyseessä ei voine olla erehdys tai taitamattomuus.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus kumosi 7.4.2017 keskustan strategisen yleiskaavan Eteläpuiston osalta lainvastaisena. Yleiskaava olisi mahdollistanut Eteläpuiston rakentamisen vireillä olleen asemakaavan mukaisesti. Kaupunki valitti päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO). Asemakaavapäällikkö Elina Karppinen on ilmoittanut, että asemakaava ei etene ennen kuin KHO on ratkaissut kaupungin yleiskaavavalituksen.

Kysymykseen kuka ja missä asemakaavatyön jäädyttämisestä on päättänyt, Karppinen ei suostu vastaamaan. Kaupunkilaisilla on oikeus tietää, kuka ja millä perusteella on päättänyt kaavatyön pysäyttämisestä. Puiston säilyttäminen puistona ei edellytä KHO:n siunausta. Tätä tarvitaan vain, jos todelliset aikomukset ovatkin muut. Mitä nämä aikomukset olisivat, jätetään nyt tarkoituksella arvailujen varaan

Kaavoituskatsauksessa esitellään toisaalta Viiden tähden keskusta -ohjelmaa, jossa Eteläpuisto näkyy uutena rakennettuna alueena – juuri vajaa vuosi sitten hylätyn suunnitelman mukaisena. Lukija jää käsitykseen, että kaupungin aikeet Eteläpuiston suhteen ovat lupauksista huolimatta entiset. Tekstissä tosin mainitaan, että ohjelman seuraava päivitys tehdään keväällä 2018 ”aktiivisessa yhteistyössä sidosryhmien kanssa”.

Päivitys edellyttäisi, että pormestariohjelmassa luvattu Eteläpuiston uusi suunnitelma olisi käytettävissä. Suunnitelma, jota ei ole edes vielä aloitettu. Ei ole aloitettu myöskään aktiivista yhteistyötä sen yli 8 000 kansalaisen sidosryhmän kanssa, joka on ottanut puiston säilyttämisen asiakseen. Keskustavision esitteleminen kaavoituskatsauksessa ilman ainoatakaan selventävää sanaa ei herätä luottamusta lupausten pitävyyteen.

Katsauksessa mainitaan lyhyesti myös Tampereen kansallinen kaupunkipuisto -hankkeen tilanne. Kaupunginhallitus hyväksyi 20.2.2017 useiden pöydällepanojen jälkeen tarveselvityksen ja päätti etenemisestä kohti hakuvaihetta. Seuraavaksi pitäisi tarkistaa kaupunkipuiston rajaus ja laatia luonnos hoito- ja käyttösuunnitelmaksi sekä hakemus ympäristöministeriölle. Kaavoituskatsauksen mukaan valmistelu etenee 2018 tarvittavilla lisäselvityksillä. Osa-alueiden liittyminen toisiinsa vaatii lisäselvityksiä etenkin Viinikanlahden ja Eteläpuiston alueilla.

Eteläpuiston kohdalla ainoa puuttuva selvitys on pormestariohjelmassa luvattu uusi suunnitelma puistoalueelle. Siis se, jota ole vielä aloitettu ja josta ei ole mainintaakaan katsauksessa.

Pyydämmekin nyt ystävällisesti nyt kaupungilta selväsanaisia, kiertelemättömiä vastauksia kysymyksiin:

  • Kuka ja missä on päättänyt asemakaavatyön jäädyttämisestä vastoin pormestariohjelmaa?
  • Miksi on tarpeen odottaa KHO:n ratkaisua yleiskaavavalituksesta, jos tarkoitus on todella säilyttää Eteläpuisto?
  • Jos KHO sattuu hyväksymään kaupungin yleiskaavavalituksen, aiotaanko Eteläpuistoa koskevat lupaukset ja sopimukset unohtaa?
  • Miksi Viiden tähden keskusta -ohjelman visioita levitellään edelleen julkisuudessa ilman mitään selvennyksiä Eteläpuiston suhteen?
  • Miten on tarkoitus ottaa huomioon laaja kansalaismielipide Eteläpuiston säilyttämisestä ja kehittämisestä kaupunkilaisten yhteisenä virkistysalueena  asemakaavan jatkotyössä, keskustan kehittämisohjelman päivityksessä ja kansallisen kaupunkipuiston valmistelussa?
  • Miten näissä suunnitelmissa turvataan kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet, kun ne aiemmissa vaiheissa ovat jääneet näennäispuuhasteluksi.

Tampere esiintyy avoimuuden ja osallistavuuden mallikaupunkina. Voisiko näihin selviin kysymyksiin saada vastaukset esimerkiksi kaavoituksesta vastaavalta apulaispormestarilta ja yhdyskuntalautakunnan puheenjohtajalta Aleksi Jäntiltä? Tähänastiset keskustelunavaukset ja selvät kysymyksetkin ovat jääneet vastauksia vaille.

Syvä hiljaisuus Eteläpuiston yllä.

Advertisement