toukokuu -19 092

Muistorikkaalle Eteläpuiston Mummukopan kentälle on ilmestynyt yllättäen työmaa. Paikalla ei ole asiaankuuluvia kylttejä, jotka kertoisivat, kuka tekee ja mitä.

Tammikuussa 2019 Tampereen kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm on vuokrannut puistosta vajaan 1 400 m2:n alueen Padel Eteläpuisto Oy:lle padel-kentän ja sen oheispalveluiden rakentamista varten.

Padel on tenniksen ja squashin kaltainen mailapeli, jota pelataan aidatulla alueella.

Väistämättä herää kolmekin vakavaa kysymystä:

1   Onko asia ratkaistu asianmukaisesti?

Asia on jo tammikuussa ratkaistu kiinteistöpäällikön päätöksellä ilman mitään julkista keskustelua ja demokraattista päätöksentekoa. Kun asiaa ei hoideta kaavalla vaan vuokrasopimuksella ja rakennus- tai toimenpideluvalla, kuultaviksi tulevat vain lähinaapurit – tässä tapauksessa Tampereen kaupunki. Muilla asiaan ei ole sanan sijaa.

Mummukopan ja Koulukadun kentät ovat keskeinen osa kiekkokaupunki Tampereen tarinaa. Jo tämän takia asia olisi pitänyt päättää laajemman keskustelun pohjalta. Kenttä on myös De Gamlas Hemin rakennuksen vastapäätä, joten paikka on erityisen herkkä ympäristön muutoksille, joiden tulee itsestään selvästi lähteä olevan ympäristön arvoista ja vahvuuksista. Kiinteistöpäällikön päätöksestä ei löydy asiaan liittyviä arvioita ja perusteluja.

2   Edetäänkö Eteläpuistossa jatkuvasti tilapäisin yksittäisratkaisuin?

Tämä on olennainen kysymys, joka nyt on jäänyt esittämättä. Jos kenttää ylimalkaan halutaan Eteläpuistoon, se olisi pitänyt ratkaista kunnollisten vaihtoehtotarkastelujen ja koko aluetta koskevan suunnitelman perusteella – tämän kuuluisan pormestariohjelman lupaaman ”uuden suunnitelman”. Sen, jonka laatimista ei ole aloitettukaan eikä aloittamisesta ole pienintäkään merkkiä. Tämän kokonaissuunnitelman pohjalta jokainen yksittäinen hake voitaisiin sovittaa kokonaisuuteen sekä toteuttaa laadukkaasti. ja pysyvästi. Nythän toimintaa leimaa väliaikaisuus ja merikonttiestetiikka, joka ei lainkaan vastaa Eteläpuiston arvoa kaupungin viheralueiden helmenä ja keskeisenä solmupisteenä (luonnehdinta kaupungin). Näinkö on todella pakko edetä? Miksi?

3   Mihin tietoon kiinteistöjohtajan päätös perustuu?

Päätöksen mukaan vuokra-aika alkaa 16.2.2019 ja päättyy 15.2.2022. Vuokra-ajan päätyttyä sopimus jatkuu toistaiseksi, kunnes Eteläpuiston asemakaavan mukaiset rakennustyöt alkavat.

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm on siis jo tammikuussa 2019 tiennyt, että Mummukopan kenttää ollaan kaavoittamassa rakennusmaaksi. Näin, vaikka väitetään, ettei ole vielä edes aloitettu sitä uutta suunnitelmaa, jossa Eteläpuistossa piti säilyttää puistomainen virkistyskäyttö. Hänellä on ollut myös tieto tai vankka aavistus, ettei Mummukopan kenttä ole sisältymässä kansallisen kaupunkipuiston aluerajaukseen, joka oli ja on edelleen vasta valmisteilla.

Kiinteistöpäälliköllä on siis jotain tietoa, jota meille kaupunkilaisille ei ole suotu. Moneen otteeseen asian perään on kyllä kyselty.

Kuka kertoisi sen myös meille? Meidän puistostamme on sentään kyse.

Väärinymmärrysten välttämiseksi todettakoon, että Eläköön Eteläpuisto ry ei näillä perin niukoilla tiedoilla ota kantaa hankkeeseen sinänsä. Oudoksumme kuitenkin tapaa, jolla se on hoidettu. Eteläpuiston kehittäminen monipuolisena viher- ja virkistysalueena on yhteinen tavoite, mutta sen tulee tapahtua suunnitelmallisesti ja kestävin, laadukkain ja alueen arvoa kohottavin ratkaisuin. Ja kaupunkilaisia kuullen ja kuunnellen.

Jälleen yksi uusi episodi hämmentävässä Eteläpuisto-spektaakkelissa.