Keskustan yleiskaavamääräys

 

Kaupunginhallitus uudisti pormestariohjelman lupaukset

Kaupunginvaltuustolle luovutettiin marraskuussa kaikkiaan 16 102 allekirjoitusta käsittävä adressi Eteläpuiston säilyttämisen puolesta. Samalla jätettiin asiaa koskeva kuntalaisaloite, jossa esitettiin myös koko Eteläpuiston liittämistä tulevaan Tampereen kansalliseen kaupunkipuistoon.

Tilaisuudessa pormestari Lauri Lyly esitti kaupunginhallituksen vasta hyväksymän kaavoitusohjelmaan 2020-2024 liittyvän päätöksen:

  • Kaupunginhallituksen 13.5.2019 tekemän keskustan kehittämisohjelman linjauksen mukaisesti Viinikanlahden uuden kaupunginosan kehittäminen toteutetaan pääosin ennen Eteläpuiston toteutusta. Nalkalan alueen, De Gamlas Hemin ja kulkutautisairaalan kortteleita voidaan kehittää samanaikaisesti Viinikanlahden alueen kanssa.
  • Eteläpuiston ranta-alueen asemakaavoitusta ei tehdä asemakaavoitusohjelman vuosina 2020-2024.
  • Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että pormestariohjelman mukaisesti ”Eteläosaan tehdään uusi suunnitelma, jossa säilytetään nykyinen rantaviiva, kevennetään rakentamista ja säilytetään puistomainen virkistyskäyttö”. Tämä näkemys ohjaa jatkossakin tehtävää Eteläpuistovalmistelua.

Aiempi linjaus on nyt vahvistettu kaupunginhallituksen päätöksellä. Uutta on lisäys, jonka mukaan linjaus ohjaa jatkossakin Eteläpuistoa koskevaa valmistelua. Tarkoitus lienee vakuuttaa, että linjaus pitää vaikka kaavoitus lykkääntyy pitkälle 2020-luvulle. Päätös ei tietysti sido tulevia päättäjiä kuin enintään moraalisesti. Olisikin tärkeää saada ensimmäinen näyttö siitä, että edes nykyinen hallitus on siihen sitoutunut.

Kansallisen kaupunkipuiston rajauksessa näytön paikka

Syyskuussa 2019 esillä ollut Tampereen kansallisen kaupunkipuiston rajausehdotus oli selvässä ristiriidassa pormestariohjelman linjaukseen nähden. Siinä Eteläpuiston arvokkaasta ylätasanteen yli 100-vuotiaasta puistosta pääosa oli rajattu kokonaan kaupunkipuiston ulkopuolelle. Loppuosa oli merkitty oudolla muutosalue-merkinnällä, jonka merkitys jäi hämäräksi. Myönnettiin avoimesti, että rajausehdotus perustui jo hylätyksi tulleen asemakaavan ratkaisuun, jossa koko nykyinen puisto hävitettäisiin ja mäki tasattaisiin rakennusmaaksi.

Ehdotus herätti vilkasta keskustelu ja siitä jätettiin 326 kannanottoa. Kaupunginhallituksen piti antaa palautteen perusteella jatko-ohjeistusta jo viime vuoden puolella. Uusimman tiedon mukaan asia on esillä hankkeen ohjausryhmässä 6.2.2020. Ohjausryhmä päättää, käsitelläänkö asiaa lainkaan kaupunginhallituksessa ja järjestetäänkö asiassa toivottua valtuuston iltakoulua.

Ohjausryhmä, jolla ei ole mitään muodollista päätösvaltaa, saa siis ratkaista, onko kaupunkilaisten kannanotoilla mitään painoarvoa ja onko valtuutetuilla asiassa sanan sijaa.

Luvattu uusi suunnitelma

Keskustan yleiskaava edellyttää, että alueen maankäytön ratkaisujen pohjana tulee olla yleispiirteinen kokonaistarkastelu. Kun De Gamlas Hemin ja kulkutautisairaalan kortteleita aiotaan tiivistää rakentamalla jo tällä ohjelmakaudella, koko aluetta koskeva kokonaissuunnitelma on siis tarpeen jo asemakaavoituksen pohjaksi. Tämä vastaisi juuri sitä luvattua uutta suunnitelma. On selvää, ettei jo hylätyksi tullut asemakaavaehdotus käy tällaiseksi suunnitelmaksi

Suunnitelma tarvitaan myös perustellun ja laajasti hyväksyttävän kaupunkipuistorajauksen pohjaksi. Se tarvitaan myös, jotta puistoa voidaan kehittää punnitun kokonaiskuvan pohjalta laadukkain, kestävin sekä alueen sijainnin ja arvon mukaisin toimin. Kehittäminen ei voi jatkossa edetä yksittäisten, tilapäisten ja esteettisesti köykäisin ratkaisuin.

Suunnitelma mahdollistaisi asemakaavoituksen etenemisen vaiheittain. Tämä olisi myös kunniallinen päätös vuosien mittaiselle epävarmuuden ja epäluottamuksen kaudelle.

Ratkaisu puiston säilyttämisestä ja kehittämisestä antaisi Tampereen kulttuuripääkaupunkihankkelle uskottavuutta. Se myös mahdollistaisi, että kulttuuripääkaupunkivuonna 2026 Eteläpuisto olisi kokonaisena tamperelaisten ylpeydenaihe – laadukas, monipuolinen, historiaansa, nykyisyyttä ja tulevaisuutta kunnioittava kaupunkilaisten yhteinen olohuone.

Selitykset sille, ettei luvattua uutta suunnitelmaa ole edes aloitettu, ovat vaihdelleet. Viimeisin perustelu saatiin syksyllä 2019: poliittista konsensusta suunnitelman taakse ei löytyisi. Kaupunginhallituksen yksimielisen päätöksen jälkeen tämäkin viimeisin este on nyt poistunut.

Puistoa kehitettävä puistona

Eteläpuisto sekä De Gamlas Hemin, kulkutautisairaalan ja Klingendahlin korttelit on yleiskaavassa osoitettu keskustatoimintojen ja virkistyksen sekoittuneeksi alueeksi. Kaupunginhallitus on lausunut korkeimmalle hallinto-oikeudelle, että alueesta puolet kehitetään julkisen virkistyskäytön ehdoilla. Tämä tarkoittaisi, ettei puistoalueelle voitaisi eikä olisi edes tarkoitus osoittaa merkittävästi rakentamista. Tämä ei ehkä ollut koko totuus asiassa, mutta näin on kaupunginhallitus yksimielisesti 2.5.2017 esittänyt ja KHO on tähän uskonut. Kaupunkilaisillakin on oikeutettu peruste tukeutua tähän lausumaan. Suurimmasta kiistakysymyksestä ei näin pitäisi enää olla epätietoisuutta: puistoa kehitetään puistona, ei tulevana rakennusmaana. Kaupunginhallituksen päätös tukee tätä näkemystä.

Ajatukset Eteläpuistosta rakennusmaana on siis syytä unohtaa. Lähtöruutuun ei voida palata aina uudestaan ja uudestaan.

Miten jatkossa?

Odotamme valppaina kaupungin seuraavia askelia. Luontevin ja perustelluin ratkaisu olisi rajata koko Eteläpuisto kansalliseen kaupunkipuistoon. Jos tähän ei ole kanttia, rajauksen pohjaksi tulee esittää ajantasainen, tehtyjen linjausten mukainen yleispiirteinen suunnitelma. Muita ratkaisuja on vaikea perustella. Aika on käymässä vähiin. Vuosia jatkunut vitkuttelu voi pahimmillaan kaataa koko kaupunkipuistohankkeen.

Tarvitaan viimeinkin selvä linjaus luvatun uuden suunnitelman tavoitteista ja aikataulusta. Asiaa ei voi enää jättää roikkumaan hämärään tulevaisuuteen. Oikea kulttuurikaupunki ei toimi näin. Kulttuurikaupunkia ei voi teeskennellä – sitä joko ollaan tai sitten ei. Teot ratkaisevat.

Lupaukset on taas kerran uudistettu, lunastamisen hetket ovat käsillä. Päättäjillä on luottamuksen rakentamisen kannalta nyt ohittamaton näytön paikka.

Eteläpuiston säilyttäminen on tahdon asia.