Pekka Salmi
Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä

Valtuustoryhmä linjasi 13.5.2020, siis vain kaksi päivää kaupunginhallituksen rajauspäätöksen jälkeen, että Eteläpuisto-kadun eteläpuolelle ei tulisi kaavoittaa asumista. Ranta-alueelle voidaan kuitenkin kaavoittaa julkisia rakennuksia ja esimerkiksi sauna- ja ravintolarakennus. ”Eteläpuisto säilyköön puistona ja virkistysalueena”, linjasi valtuustoryhmän puheenjohtaja Pekka Salmi tiedotteessa.

Todettakoon selvyyden vuoksi, ettei kaupunkipuistomerkintä estä esimerkiksi saunan ja ravintolan rakentamista.

Kysymykset

 1. Onko ryhmänne valmis saattamaan kaupunkipuistohakemuksen rajauksineen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi?
 2. Onko ryhmänne valmis liittämään Eteläpuiston kokonaan kansalliseen kaupunkipuistoon?
 3. Mitkä ovat ryhmänne keskeiset perustelut kannanotolle?

Pekka Salmen vastaukset:

Otto Siippainen olikin referoinut ryhmämme kantaa jo pääosin tässä Facebook -päivityksessä. Ryhmämme kannattaa kansallista kaupunkipuistoa ja Eteläpuiston liittämistä siihen. Eteläpuiston alue pitää tosin kaavoittaa ennen liittämistä kansalliseen kaupunkipuistoon. Aluerajaus pitää olla selvä, ja käyttötarkoitukset pitävät olla selvillä ennen liittämistä. Asuntorakentamista emme Eteläpuisto -kadun eteläpuolelle halua, mutta julkista rakentamista on hyvä harkita, samoin sauna- ja ravintolarakennusta, liikunta-alueita ja uimarantaa.

Alue pitää siis kaavoittaa ensin, ja ratkaista nämä kysymykset ensin. Jos kaavoitus tehtäisiin vasta kansallisen kaupunkipuistoon liittämisen jälkeen, tulisi siitä paljon monimutkaisempaa. Esim. YM olisi vahvasti prosessissa mukana.

Olemme vaatineet kaupunginhallituksessa, että Eteläpuiston kaavoitus tulisi sisällytettyä uuteen asemakaavoitusohjelmaan. Ohjelman valmistelu on loppusuoralla, ja toivottavasti päätöksiä saadaan tehtyä lähiviikkoina. Näin asiassa päästäisiin eteen päin ja nykyinen pattitilanne purettua.

Eläköön Eteläpuisto kommentoi:

 • Eteläpuistoliike toteaa kiitoksella SDP:n valtuustoryhmän Eteläpuistoa arvostavan asenteen ja toivoo, että yhteistuumin Tampereelle saadaan arvonsa mukainen kansallinen kaupunkipuisto. 
 • Nykyisen pattitilanteen purkaminen olisi kauan odotettu ja tervetullut ratkaisu. Eläköön Eteläpuisto ry onkin esittänyt, että ensi askeleena pitäisi laatia alueelle se luvattu uusi yleissuunnitelma, jota voimassa oleva yleiskaavakin edellyttää asemakaavoituksen pohjaksi.  Asemakaavoitus voisi sitten edetä omilla aikatauluillaan alueen eri osissa.
 • Suomen aiemmin hyväksytyissä kansallisissa kaupunkipuistoissa ei ole tullut esiin, että puistomerkintä monimutkaistaisi mainittavasti kaavoitusta. Suunnitellun Tampereen kansallisen kaupunkipuiston alueella tulee myös olemaan lukuisia erilaisia asemakaavahankkeita, joiden kohdalla vastaavaa huolta ei ole nähty. Mikä juuri Eteläpuiston kohdalla monimutkaistaisi tilannetta merkittävästi, jää epäselväksi.
 • Huolta herättää se, että nykyisessä rajausehdotuksessa pääosa arvokkaasta, yli satavuotiaasta ylätasanteen puistosta jää kokonaan kaikkien rajausten ulkopuolelle, myös ns. ”muutosalue”-rajauksen. Eli ulkopuolelle ollaan jättämässä juuri ne arvokkaimmat alueet, jotka vuoden 2017 asemakaavaehdotuksessa oli esitetty rakennettaviksi. Tämä kevään 2017 pormestariohjelmassa hylätty visio elää sitkeästi edelleen omaa elämäänsä kaupungin eri suunnitelmissa ja aineistoissa – myös tässä rajausehdotuksessa.
 • Vastauksessa jää avoimeksi, olisiko kaupunkipuistohakemus syytä viedä kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Eläköön Eteläpuisto toivoo asiaa vielä harkittavan ryhmässä. Kaupunkipuistohanke ansaitsee taakseen mahdollisimman laajan tuen.

Lassi Kaleva
Perussuomalaisten valtuustoryhmä

Kysymykset ja vastaukset

 1. Onko ryhmänne valmis saattamaan kaupunkipuistohakemuksen rajauksineen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi?

KYLLÄ. Ryhmämme mielestä Eteläpuistoasia tulee ratkaista ennen seuraavia kuntavaaleja. Asia tulee tuoda valtuuston päätettäväksi selkeillä linjauksilla ja rajauksilla.

 • Onko ryhmänne valmis liittämään Eteläpuiston kokonaan kansalliseen kaupunkipuistoon?

KYLLÄ. Kaupungin tulee edistää taloussuunnitelmakautena 2021-2024 Eteläpuistonkadun eteläpuoleisen alueen suojelemista, kehittämistä kaikkien tamperelaisen virkistysalueeksi ja Kaupinojan tapaisen yleisen saunan toteuttamista alueen tuntumaan. Paikalle voisi sijoittaa vaikkapa tavallisen saunan lisäksi savusaunan, joka tarjoaa eksotiikkaa ja lisävetovoimatekijän niin kotimaisille kävijöille kuin turisteille. Kahviotoiminta sopii alueelle, mutta ehkä anniskeluoikeudet eivät.

Kansallinen kaupunkipuistorajaus voisi olla hyvä keino rauhoittaa alue asuntorakentamiselta, mutta ennen sitä tulee varmistaa virkistysalueen toteutusmahdollisuudet ja yleisen saunan toteuttaminen. Tämä saattaa tarkoittaa sitä, että alue kaavoitetaan ensin ja vasta sitten liitetään kansalliseen kaupunkipuistoon. Asia ja marssijärjestys tulee selvittää niin, että askelmerkit ovat selkeät. Mikäli virkistysalue ja yleinen sauna kahvioineen ovat toteutettavissa helposti myös kaupunkipuistolinjauksen jälkeen, niin silloin Eteläpuisto voidaan liittää kansalliseen kaupunkipuistoon niin pian kuin mahdollista.

 • Mitkä ovat ryhmänne keskeiset perustelut kannanotolle?

Eteläpuiston luonto- ja virkistysarvot ovat mittaamattomat, eivätkä ne ole myytävänä pikavoiton tavoittelijoille. Asunnoille löytyy kyllä tilaa myös muualta. Asia tulee viedä eteenpäin pikaisesti, mielellään ennen vaaleja, että emme aina juutu käsittelemään samoja teemoja, vaan voimme edetä kaupunkimme kehittämisessä.

Eläköön Eteläpuisto kommentoi:

Kannanotto on pääasian kohdalta selväsanainen ja ymmärrettävä; kiitokset kiertelemättömästä vastauksesta.

Se, vaikeuttaako kaupunkipuistostatus alueelle ehdotettujen toimintojen sijoittumista, olisi helposti selvitettävissä. Asianmukaisessa ja objektiivisessa valmistelussa se olisi myös pitänyt selvittää. Kun tällä epävarmuudella perustellaan Eteläpuiston jättämistä tässä vaiheessa kansallisen kaupunkipuiston ulkopuolelle, asiaa ei voi jättää arvailujen ja spekulointien varaan. Ympäristöministeriöstä on kyllä saatavissa asiaan selvä ja yksitulkintainen kannanotto ennen asian tuomista päätöksentekoon. Vastuullisilta päättäjiltä ei voi edellyttää näinkin merkittävän ratkaisun tekemistä ilman faktatietoa.

Eläköön Eteläpuisto ry toteaa omana kantanaan, että nyt puheena olleet toiminnot ovat kiistatta kaupunkipuistoideologian mukaisia ja rakentamisen määrältään vain pieni murto-osa siitä, mitä vuonna 2017 hylätty tehorakentamiskaava tarkoitti.

Aikoinaan tällekin väitettiin olevan ympäristöministeriön siunaus kansallisen kaupunkipuiston kannalta. Jos ja kun näin on, erittäin merkittävästi keveämmälle, kaupunkilaisten yhteiseen virkistyskäyttöön tähtäävälle rakentamiselle ei pitäisi olla mitään estettä.

Jokaisella valtuutetulla on tietysti lain turvaaman tiedonsaantioikeuden nojalla mahdollisuus vaatia asiasta luotettava, objektiivinen selvitys. Myös meillä kaupunkilaisilla pitäisi olla.

Juhana Suoniemi
Vihreiden valtuustoryhmä

Tampereen Vihreät linjasi kesäkuussa 2020 seuraavaa:

Eteläpuiston tulee palvella kaikkia tamperelaisia virkistys- ja luontoalueena. Aluetta tulee kehittää luontoarvoja ja luonnon monimuotoisuutta kunnioittaen sekä jo olemassa olevia kasvu- ja istutusalueita suojellen. Eteläpuistoa voidaan silti kehittää palvelemaan kaupunkilaisten liikunta- ja vapaa-ajan tarpeita puistoalueita ja liikuntapaikkoja lisäämällä.

Laajamittainen asunto-, liike- tai julkinen rakentaminen eivät sovi Eteläpuistoon, ja alueelle tulisikin sallia vain vapaa-ajan harrastus- ja virkistyskäyttöä tukevien pienimuotoisten rakennusten, kuten kioskien, kahviloiden ja liikuntapaikkojen rakentaminen. Alueen on toteutettava kestävän liikkumisen periaatteita ja aluetta tulee kehittää painottaen kävelyä ja pyöräilyä.

Nykyinen rantaviiva tulee pääosin säilyttää, ja kaikki alueen kehittämis- ja rakennushankkeet on toteutettava kestävästi ja ekologisesti sekä luonnon monimuotoisuutta kunnioittaen. Alueen kehittämisestä tulisi järjestää näitä seikkoja painottava uusi suunnittelukilpailu laadukkaan lopputuloksen takaamiseksi. Kun suunnittelukilpailu on käyty, tulee Eteläpuisto liittää kokonaan osaksi kansallista kaupunkipuistoa.

Nykyisellään osin ankeasta ja vajaakäytöllä olevasta alueesta on mahdollista saada pormestariohjelman mukaisesti kaikille tamperelaisille iloa ja hyötyä tuova viihtyisä alue. Tampereen Vihreät haluavat Eteläpuistosta kaikkien kaupunkilaisten arvostaman virkistysalueen.

Kysymykset ja vastaukset

1.     Onko ryhmänne valmis saattamaan kaupunkipuistohakemuksen rajauksineen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi?

Vihreiden valtuustoryhmässä ei ole virallisesti linjattu Eteläpuistosta, sillä asia ei ole ollut kaupunginvaltuuston asialistalla. On myös niin, että nyt linjaamamme ei välttämättä täysin noudattaisi keväällä valittavan uuden valtuustoryhmän kantaa, ja Eteläpuisto tuskin ehtii valtuustokäsittelyyn ennen ensi kevättä. Olemme kuitenkin keskustelleet asiasta sekä valtuustoryhmässä että Tampereen vihreiden hallituksessa. Kaupunginhallituksessa olemme olleet sillä linjalla, että Eteläpuisto tulisi kaavoittaa suunniteltua aikaisemmin.

2.     Onko ryhmänne valmis liittämään Eteläpuiston kokonaan kansalliseen kaupunkipuistoon?

Vihreiden valtuustoryhmä 2017-2021 kannattaa kansallista kaupunkipuistoa ja Eteläpuiston liittämistä siihen. Mielestämme alue kannattaa kuitenkin kaavoittaa ennen sen liittämistä kansalliseen kaupunkipuistoon. Kaavoituksessa tulee ratkaista alueen tarkka rajaus ja käyttötarkoitus. Kaavoituksen pohjaksi tulisi tehdä uusi yleissuunnitelma. Asia tulee saattaa kaupunginvaltuuston päätettäväksi, kun yleissuunnitelma ja kansalliseen kaupunkipuistoon liitettävän alueen tarkka rajaus on saatu valmiiksi. Mielestämme on hankala liittää kaupunkipuistoon tarkkaan rajaamaton alue, sillä epäselvyyksien välttämiseksi näin monimutkaisessa kokonaisuudessa tarkka ja perusteltu rajaus on ensiarvoisen tärkeätä.

Tarkan rajauksen jälkeen kyllä.

3.     Mitkä ovat ryhmänne keskeiset perustelut kannanotolle?

Tampereen vihreissä olemme linjanneet, että Eteläpuistonkadun eteläpuoliselle alueelle ei tulisi kaavoittaa asumista, mutta maltillista julkista rakentamista voidaan harkita. Esimerkiksi sauna, ravintola tai liikuntapaikkarakentaminen voivat sopia alueelle. Nykyinen rantaviiva tulisi pääosin säilyttää. Olemme myös toivoneet esimerkiksi ketoa, hedelmäpuita ja uimalaa Eteläpuiston alatasanteelle. Nykyisin parkkialueena toimiva ranta-alue tulisi saada kaupunkilaisten virkistyskäyttöön.  

Keskustassa ei muuta tällaista virkistyspaikkaa ole ja keskusta-alueen väkiluvun kasvaessa erilaisten virkistysalueiden tarve kasvaa. Muotopuiston historiallinen ja kulttuurinen merkitys on huomattava. Lisäksi alueen mahdollisuudet luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen ja lisäämiseen ovat merkittävät.

Eläköön Eteläpuisto kommentoi

Kiitokset Vihreille perustellusta ja Eteläpuiston arvon tunnustavasta kannanotosta. Hienoa on myös esitys Eteläpuiston suunnittelun aikaistamisesta. Aluetta pitää päästä kehittämään sijaintinsa ja arvonsa mukaisesti kestävin, laadukkain ja pysyvin ratkaisuin. Nykyisen keskeneräisen välitilan ylläpitäminen vuosikausia ei ole perusteltua.

Vihreät ei ilmeisesti halua kaupunkipuistorajausta nyt hakuvaiheessa kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Sen sijaan he ovat valmiita liittämään Eteläpuiston kansalliseen kaupunkipuistoon myöhemmin, kun alueelle on laadittu uusi yleissuunnitelma ja sen pohjalta määritelty kaupunkipuistorajaus. Tämän vihreät haluaa hyväksyttää valtuustossa, vaikka nyt käsillä olevan koko Tampereen kansallisen kaupunkipuiston 3 600 hehtaarin alueen kohdalla sitä ei pidetä tarpeellisena. Alueiden mittasuhteiden eron kannalta näkemys pohdituttaa.

Olimme ymmärtäneet, että Vihreidenkin toivoma yleissuunnitelma olisi pitänyt tehdä pormestariohjelman mukaisesti jo tämän valtuustokauden aikana. Se, ettei sitä ole edes aloitettu, kertoo vahvasta vastustuksesta kulissien takana. Tätä osoittaa myös se, että ns. ”muutosalueen” rajaus noudattaa orjallisesti pormestariohjelmassa hyväksytyn tehorakentamiskaavan ratkaisua. Mitään selitystä asialle ei ole edes yritetty antaa.

Päättäjille on mitä ilmeisimmin uskoteltu, että juuri Eteläpuiston kohdalla kaupunkipuistorajauksen tulee olla ehdottoman tarkka ja perusteltu, eikä sitä siis voida tehdä ennen kaavoitusta. Eläköön Eteläpuisto toistaa aiemman kantansa, että myös Vihreiden esittämät toiminnot sopivat kovin luontevasti kansalliseen kaupunkipuistoon; millintarkat rajaukset eivät ole tarpeen eivätkä edes kuulu kaupunkipuistoideologiaan. Se, ettei tätä asiaa ole haluttu selvittää jo edeltä käsin ympäristöministeriön kanssa, on hyvän hallintotavan vaatimusten vastaista valmistelua. Päättäjillä tulee olla asiaa ratkaistaessa luotettava, objektiivinen ja tosiseikkoihin perustuva tieto.

Vihreiden kanta Eteläpuiston arvoista ja merkityksestä, vastaa täysin Eläköön Eteläpuisto ry:n näkemystä. Voi hartaasti toivoa, ettei keväällä valittava uusi valtuustoryhmä hukkaa näitä arvoja.

Mikko Aaltonen
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä

 1. Onko ryhmänne valmis saattamaan kaupunkipuistohakemuksen rajauksineen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi?

Kyllä. Ratkaisu on merkittävä ja kuntademokratian kannalta on tärkeää, että se käsitellään kaupunginvaltuustossa, kuten on tehty useissa muissa Suomen kunnissa. Asia on kiinnostava kuntalaisten kannalta; sitä osoittaa muun muassa yli 16 000:n ihmisen allekirjoittama vetoomus Eteläpuiston säilyttämiseksi ja kehittämiseksi kaupunkilaisten yhteisenä puisto- ja virkistysalueena. Kaupunginvaltuuston kokoukset ovat julkisia ja näin ollen kaupunkilaisilla olisi mahdollisuus seurata asian käsittelyä.

Valtuustoryhmämme arvostaa kansalaistoimintaa ja yhteistyöstä päätöksentekijöiden kanssa.

 1. Onko ryhmänne valmis liittämään Eteläpuiston kokonaan kansalliseen kaupunkipuistoon?

Kyllä. Tämä olisi selkeä tapa suojata Eteläpuiston tulevaisuus puisto-ja virkistysalueena, ja tämä ratkaisu voisi lopettaa spekulaatiot siitä mitä melko monitulkintainen nykyisen pormestariohjelman Eteläpuistoa koskeva kirjaus tarkoittaa.

Eteläpuiston sisällyttäminen kokonaisuudessaan kansallisen kaupunkipuiston rajaukseen on mielestämme tärkeää senkin vuoksi, että ympäristöministeriön kansallisille kaupunkipuistoille asettamien kriteerien mukaan puiston tulee olla puisto- ja viherympäristönä riittävän laaja ja yhtenäinen jatkumo. Eteläpuiston suurimman osan jättäminen rajauksen ulkopuolelle saattaisi olla jopa riski koko kaupunkipuistohankkeen toteutumiselle.

Paras etenemisjärjestys olisi se, että alueelle tehtäisiin kaava, mutta jos se ei monista vetoomuksista huolimatta etene, vaan vuoden 2017 asemakaavaehdotus edelleen ”kummittelee” taustalla, tulisi kansallisen kaupunkipuiston rajauspäätös tehdä pikimmiten esittämällämme tavalla.

 1. Mitkä ovat ryhmänne keskeiset perustelut kannanotolle?

Perustelumme käyvät osittain ilmi jo edellisistä vastauksistamme. Näemme yli satavuotiaan Eteläpuiston kulttuurihistorialliset arvot ja lisäksi sen luonto- ja ympäristöarvot, sekä terveyttä edistävät arvot kaupunkilaisten liikunta- ja virkistysalueena. Erityisesti ylätasanteen vanhojen puiden esteettiset arvot ovat myös huomattavat.

Näemme Eteläpuistossa myös paljon kehitettävää. Se voisi palvella vielä paremmin kuntalaisia, jos puiston alatasanteelle saataisiin esimerkiksi taidemuseo tai muu julkinen kulttuurikohde, sekä kahviloita, ja lasten leikki- ja liikuntapaikkoja. Alueelle sopisi hyvin myös sauna uimapaikkoineen. Tämänkaltainen rakentaminen sopii hyvin kansallisen kaupunkipuiston identiteettiin.

Eläköön Eteläpuisto kommentoi

Kiitettävän selväsanainen ja tyhjentävä kannanotto.

Vastauksessa kiinnitetään huomiota pormestariohjelman Eteläpuistoon luvattua uutta suunnitelmaa koskevan kiistatta pyöreän muotoilun monitulkintaisuuteen. Tätä onkin virkakoneistossa käytetty verukkeena: ”Tekivät niin ympäripyöreän kannanoton, ettei sen pohjalta voi (lue: tarvitse) tehdä mitään”.

Eikä ole tehty.

Eteläpuisto-liike on kolmen ja puolen vuoden ajan painottanut, että juuri tämän monitulkintaisuuden vuoksi on tärkeää tehdä se uusi suunnitelma, jotta kansallisen kaupunkipuiston rajaus voidaan perustaa tutkittuun, harkittuun ja laajasti hyväksyttyyn suunnitelmaan. Nyt sitten tämän suunnitelman puutteeseen vedoten rajataan Eteläpuisto kansallisen kaupunkipuiston ulkopuolelle.

Mahtoiko mennä ihan hyvän hallintotavan ja yhteisten pelisääntöjen mukaan?

Olennaista on myös huomio, että kaupunginvaltuuston käsittely on julkinen, toisin kuin kaupunginhallituksen. Kaupunginhallituksen rajauspäätöksessä Eteläpuiston kohtaa ei perusteltu kirjallisesti sanallakaan. Emme voi tietää, millä ja kuinka todenmukaisilla väitteillä asiaa on perusteltu kaupunginhallituksessa; voimme vain arvailla. Tämäkään ei mene lain ja yhdessä sovittujen pelisääntöjen mukaan.

Ilkka Sasi

Kokoomuksen valtuustoryhmä

1.     Onko ryhmänne valmis saattamaan kaupunkipuistohakemuksen rajauksineen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi?

2.     Onko ryhmänne valmis liittämään Eteläpuiston kokonaan kansalliseen kaupunkipuistoon?

Valtuustoryhmämme ei ole muodostanut ryhmäkantaa Eteläpuiston jatkokäsittelyn osalta.

3.     Mitkä ovat ryhmänne keskeiset perustelut kannanotolle?

Ryhmämme sisällä valtuutetuillamme on toistaiseksi ollut erilaisia näkemyksiä Eteläpuiston jatkokehittämisen suhteen, joten emme ole muodostaneet Eteläpuiston osalta ryhmäkantaa. Vahvistaaksemme alueen virkistysmahdollisuuksia olemme ryhmänä esittäneet Eteläpuiston kehittämisen yhteydessä tutkittavaksi mahdollisuutta rakentaa Pyhäjärven rantaan, Koulukadun pään seutuville Uimalaitos. Tämä esitys hyväksyttiinkin kaupunginvaltuuston talousarviokokouksessa yksimielisesti. Kannustamme avoimeen keskusteluun Eteläpuiston kehittämisestä.

Eläköön Eteläpuisto kommentoi:

Hienoa, että Kokoomus kannustaa avoimeen keskusteluun Eteläpuiston kehittämisestä. Esimerkiksi kansallisen kaupunkipuiston rajauksen kohdalta avointa keskustelua on määrätietoisesti estelty, minkä ei pitäisi kuulua avoimen kuntademokratian toimintatapoihin.

Vastaus tarkoittanee, ettei Kokoomuksessa haluta kansallisen kaupunkipuiston rajausta valtuustokäsittelyyn. Asiasta ei kuitenkaan ole sovittu valtuustoryhmässä.

Kokoomus on useissa yhteyksissä painottanut olevansa pormestariohjelman linjausten kannalla. Ryhmän sisällä kuitenkin kannat tunnetusti vaihtelevat puiston säilyttämisen ja raskaan rakentamisen välillä.

Pormestariohjelmassa luvatun uuden suunnitelman esteeksi on esitetty poliittisen konsensuksen puute. Viimeisen puolen vuoden keskustelujen jälkeen näyttää, että jakolinja säilyttäjien ja rakentajien välillä asemoituu Kokoomuksen valtuustoryhmän sisälle.

Aloite uimalaitoksen rakentamisesta on tullut Kokoomuksen piiristä. Asia on selvittämisen arvoinen. Tämä edellyttää luonnollisesti koko alueen uutta yleissuunnitelmaa. Jokohan lupausten lunastamisen aika olisi lähestymässä, kun varsin suuri poliittinen konsensus alkaa löytyä.

Kalle Kiili

Keskustan valtuustoryhmä

 1. Onko ryhmänne valmis saattamaan kaupunkipuistohakemuksen rajauksineen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi?

Me olemme valmiita saattamaan asian kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Perustuen suureen kuntalaisten aktiivisuuteen asiassa, olisi hyvä käydä yleisölle avoin keskustelu asiasta.

 • Onko ryhmänne valmis liittämään Eteläpuiston kokonaan kansalliseen kaupunkipuistoon?

Tässä täytyy ensin tarkastella, millaista kehitystä alueelle on mahdollista tehdä, mikäli se liitetään kokonaan kansalliseen kaupunkipuistoon. Esimerkiksi rannan tuntumassa oleva kenttä kaipaa elävöittämistä. Asuntorakentamista emme joka tapauksessa kannata Eteläpuiston alueelle.

 • Mitkä ovat ryhmänne keskeiset perustelut kannanotolle?

Keskustan ryhmä haluaa lähtökohtaisesti säilyttää kaupungin keskusta-alueella vielä olevat vanhat puistot ja puustot. Puistot ovat kaupunkilaisille erittäin tärkeitä virkistyspaikkoja ja sanan todellisessa merkityksessä kaupungin henkireikiä.

Eläköön Eteläpuisto kommentoi

Kanta vastaa Keskustan aiemmin esittämää.

Aarne Raevaara

Vaihtoehto Tampere – valtuustoryhmä

 1. Onko ryhmänne valmis saattamaan kaupunkipuistohakemuksen rajauksineen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi?

Kyllä. Mielestäni kaupunginvaltuuston pitää tehdä kaupunkipuistohankkeen linjaukset.

 • Onko ryhmänne valmis liittämään Eteläpuiston kokonaan kansalliseen kaupunkipuistoon?

Kyllä. Kansallisen kaupunkipuistoalueen yhtenäisyysvaatimus edellyttää Eteläpuiston mukana olemista.

 • Mitkä ovat ryhmänne keskeiset perustelut kannanotolle?

Eteläpuiston rakentamisen osalta en ole muuttanut aikaisempaa kantaani. Yhdyskuntalautakunnassa kukaan ei kannattanut esitystäni Eteläpuistolle kohtuuttoman asemakaavaehdotuksen hylkäämisestä. Edelleenkään en sitä tai sen muunnelmaa kannata. Eteläpuisto on elimellinen osa keskustan elinvoimaa. Tarvitsemme Eteläpuistoa asukkaita, matkailua sekä luontoa varten. Kannatan alueelle tai sen läheisyyteen rakennettavaksi vain yleistä saunaa sekä uimarantaa. 

Eläköön Eteläpuisto kommentoi

Kannanotto vastaa EEP:n esittämää.

Yrjö Schafeitel

Tampereen Puolesta -valtuustoryhmä

TaPun kanta ei ole muuttunut. Kannatamme Eteläpuiston suojelua.

Eläköön Eteläpuisto kommentoi

Napakka kannanotto.

Tiina Elovaara

Sininen valtuustoryhmä

Kannatamme Eteläpuiston säilyttämistä puistona ja luonnontilassa missä se on ollut. Aluetta voi kehittää vain kansalaismielipiteen ja luonnon säilyttämisen näkökulmasta.

Asia tulee päättää valtuustossa.

Eläköön Eteläpuisto kommentoi

Selväsanainen ja kiertelemätön kannanotto.

Advertisement