Tarkastelussa ovat mukana nykyisten valtuustoryhmien ehdokkaiden vaalikonevastaukset. Väitteestä ”Eteläpuistoon ei pidä rakentaa yhtään asuntoa” täysin samaa mieltä on 49 % vastaajista. Yksimielisimmin vastaavat Vaihtoehto Tampere -yhteislistan ehdokkaat. Eniten kannat hajoavat Kokoomuksessa: täysin samaa mieltä on vain 24 % vastaajista.

YLE Tampereen vaalikoneen 2017 väittämän ”Eteläpuisto tulee säilyttää puistona” kanssa täysin samaa mieltä oli 35 % vastaajista. Vaikka kysymyksenasettelu ei ole täysin vertailukelpoinen, voidaan silti todeta Eteläpuiston puolustajien asemien vahvistuneen selvästi.

Aamulehden kysymyksenasettelun muotoilu on ikävän tulkinnanvarainen. Moni ”lähes samaa mieltä” ja jopa muutama ”lähes eri mieltä” vastanneista on vapaamuotoisessa vastauksessa tarkentanut, ettei Eteläpuisto-kadun ja rannan väliin pitäisi rakentaa asuntoja. Eteläpuiston puolustajien todellinen määrä on siis suurempi kuin numeroista olisi pääteltävissä.

Vastaajista täysin tai lähes samaa mieltä väittämän kanssa on kaikkiaan 74 %. YLE:n vaalikoneessa 2017 vastaava osuus oli 69 %.

Täysin tai lähes eri mieltä väittämästä on 23 % vastaajista. YLE:n 2017 vaalikoneessa osuus oli 28 %. Hajonta mielipiteissä on selvästi suurinta Kokoomuksessa, jonka vastauksissa samaa tai lähes samaa mieltä on 47 % ja täysin tai lähes eri mieltä 49 %.

Taustaa tulosten tulkinnalle antaa tieto, että eri yhteyksissä kaikki muut valtuustoryhmät Kokoomusta lukuun ottamatta ovat ilmoittaneet kannattavansa Eteläpuiston kehittämistä viher- ja virkistysalueena. Toisaalta Kokoomuksen molemmat pormestariehdokkaat ovat ilmoittaneet vastustavansa asuntorakentamista alueelle.

Keväällä 2017 Aamulehden vaalipaneelissa kaikki ryhmät totesivat, että laajan kansanliikkeen vaatimukset Eteläpuiston säilyttämiseksi on otettava huomioon. Pormestariohjelmassa 2017 luvattiinkin laatia alueelle uusi suunnitelma. Tätä ei ole neljän vuoden aikana edes aloitettu. Viimeisin selitys tilanteelle on ollut poliittisen konsensuksen puute. Valtuustoryhmien ylivoimaisen enemmistön kannanilmaisu ei ole ollut riittävä tuki lupausten lunastamiselle. Lieneekö kohtuullista odottaa, että viimein ryhdytään myös toimeen?

Joulukuussa 2020 kaupunginhallitus hyväksyi hakemuksen Tampereen kansallisen kaupunkipuiston perustamiseksi. Hallitus muutti yksimielisesti vastoin viranhaltijaesitystä ns. muutosalueen rajauksen käsittämään Eteläpuiston kokonaisuudessaan.

MEIDÄN EHDOKKAAMME ON ETELÄPUISTO!

Ota ehdokkaista selvää ja tee johtopäätöksesi.

Äänestä.

Nyt on Sinun kohtasi vaikuttaa!

Advertisement