Etsi

Pelastetaan Eteläpuisto!

Eläköön Eteläpuisto ry:n blogisivusto

Eteläpuiston puolesta!

Video:  Neljän vuodenajan puisto

Tämä blogi on Eteläpuiston ystävien äänenkannattaja. Lämpimästi tervetuloa seuraamaan!

Julkaisemme ajankohtaista asiaa Eteläpuiston ystäviä kiinnostavista aiheista. Kerromme  suunnitelman etenemisestä.  Haastattelemme asiantuntevia ja mielenkiintoisia ihmisiä. Pidämme tamperelaisia ajan tasalla päättäjien ja valtuutettujen suhtautumisesta Eteläpuistoon myös jatkossa.

Eteläpuiston puolesta avattu adressi on edelleen auki:    adressi Eteläpuiston puolesta

Allekirjoittaa kannattaa jokaisen, joka toivoo Eteläpuiston puiston säilyvän aitona puistona.

Adressiin Eteläpuiston puolesta on 6.1.2023 kertynyt 18 005 allekirjoitusta. Adressi on edelleen aktiivinen.

 

Featured post

Hyvää vuodenvaihdetta Eteläpuisto

Foto: Markku Rekola

Talven hiljaisuudessa Eteläpuisto odottelee, mietiskelee. Sen polut ja rinteet tarjoavat virkistystä kaikenikäisille kävelijöille ja pulkkailijoille, uskollisesti kuten aina. Keskeneräisenä tietoisesti pidetty kentän alue ei tietenkään ole tähän vuoden aikaan ”kaunis”. Mutta puut ovat, ja ympäröivä tunnelma vanhojen puiden vaiheilla.

Mitä muuta kuuluu?

Noh, sitä ainakin, ettei Eteläpuiston alueelle vieläkään ole aloitettu suunnitelmaa, joka jo vuoden 2017 pormestariohjelmassa luvattiin laatia. Toukokuussa saatiin tieto, että Eteläpuisto on osoitettu Sulkavuoren keskuspuhdistamon purkuputken kokoamistyömaaksi. Viemärin rakentaminen on valtava projekti, jonka menestyksekäs loppuunsaattaminen on toki koko kaupungille tärkeää.

Mutta: Kokoamistyömaan sijoittaminen Eteläpuistoon on tosiasiassa jo ennalta luvattu ja käytännössä ratkaistu asunto- ja kiinteistölautakunnan palautuspäätöksellä, johon ei ole muutoksenhakuoikeutta. Lautakunta palautti asian valmisteluun kyseenalaistamatta Eteläpuistoa työmaan sijoituspaikkana. Kuntalaisia ei kuultu lainkaan eikä jätetty vaikuttamismahdollisuuksia tärkeän virkistysalueen asiassa. Keskeisen, aktiivisessa käytössä olevan virkistysalueen nykyisen kaltaiset aktiviteettien jatkuvuus on siten vaarantumassa. Kiinteistöpäällikön päätöksestä tehdyt oikaisuvaatimukset on jätetty tutkimatta; asunto- ja kiinteistölautakunnan käsittelyssä 17.8.2022 oikaisuvaatimuksissa esitettyjä näkökohtia ei otettu lainkaan huomioon.

Lautakunta asetti kuitenkin kolme ehtoa:

1. Työmaa-alueen rajaus toteutetaan siten, että Eteläpuiston virkistyskäyttö voidaan turvata.

2. Työmaan aikarajaus muutetaan siten, että työmaan lupa on voimassa 1.9.2023-31.5.2025.

3. Kiinteistötoimi käynnistää yhteistyössä kaupunkiympäristön kehittämisen palvelualueen kanssa Eteläpuistokadun etelänpuoleisen alueen muutostyöt puisto- ja virkistysalueeksi työmaan poistumisen jälkeen.

Nyt käsillä oleva muutettukaan aluerajaus ei turvaa Eteläpuiston nykyisen kaltaista virkistyskäyttöä, eikä varsinkaan ranta-alueen nuorten yrittäjien toimintaa. Vaikka työmaa-aika lyhenisi vuoden ja 9 kuukauden mittaiseksi, olisi seurauksena kuitenkin yhden täyden toimintakauden katkos alueen yritysten toiminnalle. Yrittäjien näkemyksen mukaan tämä on toiminnan jatkamisen kannalta kohtalokasta.

Työmaan käyttöön tuleva alue ei saadun tiedon mukaan vaikuttaisi alueen puustoon merkittävästi – rantavyöhykkeellä kasvavia puita jouduttaisiin kaatamaan putkiston siirtämisen vaatiman tilan verran. Niinpä niin…

Keskeinen kysymys jatkossa on, kuinka asunto- ja kiinteistölautakunnan edellyttämät Eteläpuiston muutostyöt puisto- ja virkistysalueeksi työmaan poistumisen jälkeen toteutuvat. Suunnittelu ja toteuttaminenhan eivät kuulu kiinteistötoimelle. Toimivalta on kaupunkiympäristön kehittämisen palvelualueella, joka on jarruttanut eri verukkein Eteläpuiston luvattua uutta suunnitelmaakin kohta jo kuuden vuoden ajan. Viimeksi vuosi sitten yhdyskuntalautakunta myöhästi taas Eteläpuiston suunnittelua kaavoitusohjelmassa vuodella.

Eteläpuiston kaikenkaikkinen arvo on yhä laajemmin tunnustettu. Covid-pandemian ja nykyhetken muiden suurten huolten aikana Eteläpuiston väljä virkistysalue on osoittautunut entistäkin merkityksellisemmäksi.

Adressissa Eteläpuiston säilyttämiseksi ja kehittämiseksi on tällä hetkellä 18 005 allekirjoitusta!
Puisto siis odottaa edelleeen lupausten lunastamista.

Hyvää uutta vuotta 2023!

Eteläpuiston osoittaminen putkityömaaksi ratkaisuvaiheessa

Eteläpuisto, Urhon kesäpäivät 2022 Foto Sanni Turunen

Asunto- ja kiinteistölautakunta käsittelee keskiviikkona 17.8.2022 Eteläpuiston luovuttamista uuden keskuspuhdistamon purkuputken työmaaksi 2023-2024. Päätösehdotuksen mukaan hakemus aiotaan hyväksyä. Raskas putkityömaa tulee siis valtaamaan Eteläpuiston parin vuoden ajaksi.

Laitakunta päätti ottaa kiinteistöpäällikön jo myöntämän luvan käsiteltäväkseen, koska se on herättänyt monenlaista mielipidettä ja palautetta kuntalaisilta ja useampi lautakunnan jäsen oli ollut siitä huolissaan. Asia luvattiin käsitellä vastuullisesti, huolella ja rauhassa.

Eläköön Eteläpuisto ry ja Tönö Kahvila jättivät aikanaan kiinteistöpäällikön päätöksestä oikaisuvaatimukset. Näitä lautakunta ei aio edes käsitellä.

Päätösehdotuksessa ei ratkaisua perustella lainkaan. Oikaisuvaatimuksissa esitetyt perustelut päätöksen muuttamiseksi sivuutetaan kylmästi. Työmaan vaikutukset Eteläpuiston virkistyskäyttöön ja alueella toimivien yritysten toimintaan ovat selvittämättä. Asian valmistelu rikkoon selvästi lakien, hyvän hallintotavan ja kaupungin oman säännöstön vaatimuksia.

On esitetty perusteltu epäilys, että Eteläpuisto on jo aikaa sitten luvattu putkityömaaksi ja lupaprosessi on vain välttämätön muodollisuus. Tapa, jolla asia nyt tuodaan päätettäväksi, vahvistaa käsitystä. Voidaan myös kysyä, onko tämä syy sille, ettei viisi vuotta sitten luvattua uutta suunnitelmaa ole aloitettu. Tämänkö vuoksi alue on haluttu pitää keskeneräisessä välitilassa kaikki nämä vuodet?

Oikaisuvaatimus Eteläpuiston putkityömaasta

Foto: Sanni Turunen

Eläköön Eteläpuisto ry on tehnyt oikaisuvaatimuksen Tampereen kaupungin kiinteistöpäällikön päätöksestä luovuttaa pääosa Eteläpuiston alatasanteesta Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:lle puhdistamon purkuputken kokoamistyömaaksi vuosina 2023-2024. Yhdistys vaatii, että päätös tulee kumota ja hakijalta tulee vaatia soveliaamman sijainnin esittämistä työmaalle.

Yhdistys pahoittelee, että oikaisuvaatimus on jäänyt kansalaisille ainoaksi mahdollisuudeksi ottaa asiaan kantaa. Hanke on vastoin lainsäädäntöä ja hyvää hallintotapaa valmisteltu salassa ja päätetty viime hetkellä. . Näin evättiin kaupunkilaisten laillinen oikeus muodostaa näkemystään hankkeeseen ja ottaa siihen kantaa.

Keskuspuhdistamon käyttöönoton aikataulu sekä julkisuudelta piilossa tapahtuneen lupavalmistelu saattavat nyt kuntalaiset kiusalliseen välikäteen. Mahdolliset valitukset saattavat vaarantaa tärkeän ympäristöinvestoinnin käyttöönoton suunnitellussa aikataulussa.  On pelättävissä, että ratkaisun kyseenalaistaminen leimataan koko puhdistamohankeen jarruttamiseksi, ja aikataulun kireydellä perustellaan ennalta päätetty ratkaisu.

Keskuspuhdistamo Oy perustelee purkuputken kokoamistyömaan sijoittamista sillä, että muuta riittävän suurta ”tyhjää” aluetta ei Pyhäjärven rannalta löydy. Tällainen perustelu osoittaa, että sekä hakija että lupapäätöksen valmistelija ovat sivuuttaneet alueen nykyisen monipuolisen virkistyskäytön osoittaessaan viemärityömaan paikaksi Eteläpuiston. 

Hakemuksen liitteenä on 27.5.2022 valmistunut sijaintipaikkaselvitys, joten päätös tehtiin jokseenkin välittömästi tuon jälkeen. Selvitys on yksinomaan työmaateknisiin näkökohtiin keskittyvä ylimalkainen raportti. Eteläpuistoa selvityksessä ei mitenkään käsitellä, muiden neljän vaihtoehdon kohdalla luetellaan vain ongelmat.

Puiston merkitys ja vetovoima koostuu sen monipuolisista ja toisiaan täydentävistä aktiviteeteista, jotka työmaa tulee ajamaan alas. Alueella toimivat muun muassa kesäkahvila, sup-lautavuokraamo, crossfit-ulkokuntosali, joogaohjaajan ja pilates-ohjaajan tunnit sekä kelluva vesihuvipuisto. Siellä toimi myös 100-jäseninen beach volley -ryhmä. Siellä on järjestetty vuotuinen 2-päiväinen liikunta- ja elämystapahtuma Urhon Kesäpäivät. Puistoa käyttävät myös monet yhdistykset ja järjestöt.

Lupapäätöksen perusteluissa esitetään, että työmaa-alueen ulkopuolelle jäisi riittävästi vapaata aluetta yleistä virkistyskäyttöä varten. Tämä ei pidä paikkaansa. Edellä luetellut lukuisat aktiviteetit tulevat loppumaan, ja kesäkahvila Tönön sekä rannan vesihuvipuiston toimintaedellytysten kannalta hankalat kulkuyhteydet ja asiakaspohjan kaikkoaminen vievät pohjan kannattavalta toiminnalta.

Alueen arvon oivaltaneille ja elvyttäneille yrittäjille kahden vuoden toimintakatko olisi kohtalokas isku. Nämä toiminnalliset haitat ovat kokonaan toteamatta ja arvioimatta. Päätöksen perustelut eivät täytä hallintolain ja kaupungin oman säännöstön vaatimuksia kattavuudesta, objektiivisuudesta ja luotettavuudesta. Päätös tulisi kumota jo tällä perusteella.

Asunto- ja kiinteistölautakunta on päättänyt käyttää otto-oikeutta asiassa, joten se tulee uuteen käsittelyyn lautakunnassa todennäköisesti elokuussa. Tämä on oikea vastaus kaupunkilaisten laajasti ilmaisemaan huoleen. Toivottavasti tämä johtaa siihen, ettei kaupunkilaisten rakastamaan kesäkeitaaseen perusteta työmaata. Työmaan aluerajaus tai toiminta-ajan supistaminen eivät ratkaise perusongelmaa. Aikataulupaine puolestaan johtuu hyvästä hallintotavasta poikenneesta valmistelusta, eikä nyt olisi kohtuullista vastuuttaa kaupunkilaisia projektin mahdollisesta hidastumisesta.

Linkki oikaisuvaatimukseen

Tiedot Eteläpuiston työmaahankkeesta tarkentuvat


Julkistimme 10.5. kaikessa hiljaisuudessa valmistellun hankkeen uuden keskuspuhdistamon purkuputkityömaan sijoittamisesta Eteläpuistoon 2023-2024. Asiaan tarttuivat myös YLE Tampere ja Aamulehti – tiedon alkuperäislähdettä mainitsematta.
 
Kumpikaan media ei havainnut, että merkittävä hanke oli valmisteltu päätösvaiheeseen julkisuudelta salassa. Hakijan ja alueen luovuttamispäätöstä valmistelevan viranhaltijan hanketta kaunistelevat perustelut on nielty kritiikittä.
 
Usean tiedustelun jälkeen saimme haltuumme 3.6.2001 päivätyn sijaintipaikkaselvityksen. Siitä ilmenee, että työmaan aluevaraus on totaalinen ja sen vaikutukset tuntuvasti väitettyä raskaammat. Eteläpuiston alatasanteelle kehittyneet virkistyspalvelut ajetaan alas parin vuoden ajaksi. Ainoastaan kesäkahvila Tönö voisi teoriassa jäädä, mutta asiakkaat varmasti kaikkoaisivat. Massiivinen työmaa valtaa ja leimaa koko Eteläpuiston alueen. Itä-länsisuuntainen kulkuyhteys katkeaa alatasanteelta kokonaan. Yhteys laiturille säilyy mutta hankaloituu merkittävästi.
 
Maankäyttölupaa valmisteleva Ari Kilpi totesi Aamulehdessä:
”Hetkellisiä haittoja tulee, mutta kaikki ennallistetaan työmaan jälkeen. Puhutaan lyhytaikaisesta työmaan aiheuttamasta haitasta. Samalla tavoin voi kaupungissa katukin olla joskus hetken aikaa pois käytöstä työmaan vuoksi… Suurin osa alueesta on pysäköintialuetta. Alueelle jää myös työn ajaksi käyttöön osa rannasta”
 
Tosiasiassa ”hetkellinen haitta” on kaksi kesää – aivan eri asia kuin lyhytaikainen katutyömaan sulku. Alue ei ole pysäköintialuetta – varsinainen pysäköintialue jää kokonaan vuokra-alueen ulkopuolelle. Lupa-asiaa valmistelevalta viranomaiselta edellytetään objektiivisuutta ja tosiasioissa pitäytymistä, ei hankeen kaunistelua ja ilmeisten haittojen vähättelyä.
 
Keskuspuhdistamon toimitusjohtaja Timo Heinonen toteaa:
”Jossakin putki täytyy kasata… Joitakin tilapäisiä haittoja työmaasta tulee, vaikka ne pyritäänkin minimoimaan…Työstä aiheutuva haitta on tietysti harmi, mutta tämä on ympäristöteko. Kun se putki saadaan sinne järven pohjaan, niin siellä se on sitten seuraavat 50 vuotta”

Totta – jossainhan putki pitää kasata, mutta ei Eteläpuistossa. ”Jotkut tilapäiset haitat” ovat totaalisia ja lähes kahden vuoden kestoisia. Keskuspuhdistamo on hankekokonaisuutena ympäristöteko, mutta purkuputken kasaaminen Eteläpuistossa ei.
 
Tiedustelujen johdosta toteamme, että vireillä olevan maankäyttöluvan ratkaisee kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm. Lupapäätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen asunto- ja kiinteistölautakunnalle. Lupapäätöksen muutoksenhakuohjeineen voi pyytää etukäteen osoitteella virpi.elholm@tampere.fi tai kirjaamo@tampere.fi.
 
Asiasta kertoi ensimmäisenä Eläköön Eteläpuisto ry.
 

”Tyhjä” Eteläpuisto viemärityömaaksi

Eteläpuistossa kesäisin toimiville yrittäjille on varmana tietona kerrottu, että puiston alatasanne tullaan varaamaan uuden keskuspuhdistamon purkuputken työmaa-alueeksi vuosina 2023-24. Muuta ”tyhjää” aluetta ei kuulemma riittävän läheltä löydy. Tämä tarkoittaa viime vuosina rakennettujen ja suuren suosion saavuttaneiden aktiviteettien loppua. Kaupunkilaisten löytämä kesäkeidas aiotaan ajaa tylysti alas kahden vuoden ajaksi. Alueen arvon oivaltaneille ja elvyttäneille yrittäjille kahden vuoden toimintakatko on kohtalokas isku.

Se, että aluetta edes tohditaan kuvata ”tyhjäksi”, kertoo karusti, ettei kaupunkilaisten löytämää ja vilkkaasti käyttämää keskeistä virkistysaluetta pidetä missään arvossa.

Missä ja miten asia on valmisteltu, sovittu ja mahdollisesti päätetty, ei ole tiedossa. Kuntalaki, hyvän hallintotavan vaatimukset sekä Tampereen kaupungin oma säännöstö edellyttävät, että valmisteltavista asioista tiedotetaan jo ennen päätöksiä, jotta kaupunkilaiset voivat arvioida ja ottaa kantaa niihin. Asia on ollut sisäpiirin tiedossa ainakin jo vuosi sitten. Julkisuuteen siitä ei ole vuotanut ripaustakaan. Suunniteltu toiminta on voimassa olevan asemakaavan vastaista, mutta edes yhdyskuntalautakunnalla ei ole ollut asiasta tietoa. Tämäkö on syy sille, että Eteläpuiston asemakaavoitusta on lainkaan perustelematta taas lykätty vuodelle 2024? Ja siksikö hiekkakenttää on tarkoituksella pidetty kaikki nämä vuodet vajaakäyttöisenä, rähjäisenä joutomaana, että sen ottaminen työmaa-alueeksi helpottuisi?

Asian tietoinen valmistelu salassa on johtamassa tilanteeseen, jossa vaihtoehtoisia ratkaisuja ei ehkä ehditä tutkia vaarantamatta koko megaluokan puhdistamohankeen aikataulua.

Kaupunkilaisilla ja varsinkin Eteläpuiston yrittäjillä on oikeus saada asiasta ja sen taustoista totuudenmukainen tieto. Nyt on selvityksen paikka. Uuden, soveliaan työmaa-alueen hakeminen on aloitettava heti. Luotto siihen, että tätä olisi oikeasti edes yritetty, on nyt hukattu lopullisesti

Enää ei edes yllätä, että Eteläpuistoon kaavaillaan myös operointipaikkaa kaupalliselle ”luksusluokan” helikopterifirmalle (AL 7.5.2022). Tämähän vielä puuttuikin. Helikopterin jyrinä Pyhäjärven pinnassa sekä harjunhelman raiskio tekevät osaltaan tyhjäksi Tampereen LUMO-hankkeen ylevät tavoitteet.

Eteläpuiston suunnittelua lykätään jälleen

Eteläpuiston ja lähialueen asemakaavoitus keskeytyi kesäkuussa 2017 hyväksyttyyn pormestariohjelmaan. Työn piti edetä muilta osin, mutta varsinaisen Eteläpuiston alueelle luvattiin laatia uusi suunnitelma, jossa säilytetään alueen puistomainen virkistyskäyttö.

Uutta suunnitelmaa ei neljän ja puolen vuoden kuluessa ole edes aloitettu, mutta nyt kaavoitus on etenemässä De Gamlas Hemin ja Kulkutautisairaalan korttelien osalta.

Koulukadun ja Eteläpuisto-kadun risteykseen on suunnitteilla massiivinen 3-kerroksinen koulu- ja päiväkotirakennus. Kovin huonoon kuntoon päästetty Kulkutautisairaala ja Kärysauna on tarkoitus suojella ja kunnostaa. Myös musiikkiopiston käytössä olevat De Gamlas Hem ja Kurilan rakennus suojellaan.

Rakennussuojelun kustannusten kattaminen edellyttää kaupungin mukaan mittavaa asuntorakentamisoikeutta Kulkutautisairaalan kortteliin. Sille on suunnitteilla kaksi 5-8-kerroksista asuinkerrostaloa, jotka muuttavat olennaisesti nykyistä väljää, puistomaista ympäristöä.

Voimassa oleva yleiskaava edellyttäisi asemakaavan pohjaksi koko laajemman alueen yleispiirteistä kokonaistarkastelua. Vuonna 2016 hyväksytty yleissuunnitelma, joka merkitsi koko Eteläpuiston hävittämistä massiivisen asunto- ja toimitilarakentamisen tieltä, ehti vanhentua jo vuoden 2017 pormestariohjelman linjausten johdosta. Anna-Kaisa Ikosen pormestariohjelma 2021 pitää nämä linjaukset voimassa. Alueella ei siis ole yleiskaavan edellyttämää ajantasaista yleissuunnitelmaa. Asia on asemakaava-aineistoissa salattu, eikä poikkeamista yleiskaavan määräyksestä ole perusteltu.

Mitään todenmukaista perustetta sille, ettei pormestariohjelmassa luvattua uutta suunnitelmaa ole vielä aloitettukaan, eikä yleiskaavan edellyttämää ajantasaista yleissuunnitelmaa ole tehty, kaupunki ei ole suostunut esittämään.

Asemakaavaehdotuksesta voi jättää muistutuksia vielä perjantaina 28.1.2022. Muistuttaa voi sekä kaavan sisällöstä että siitä, että Eteläpuiston kaavaa viedään päätettäväksi ilman käsitystä laajemmasta kokonaisuudesta. Muistutukset osoitteilla:

Tampereen kaupunki
kirjaamo
PL 487
33101 Tampere
käyntiosoite Aleksis Kiven katu 14–16 C
sähköposti, kirjaamo@tampere.fi,

Muistuksen otsikko:

VI (Kaakinmaa), Koulukatu 19 ja 23, täydennysrakentaminen ja suojelu
Asemakaava nro 8883
Diaari: TRE:5967/10.02.01/2021

MUISTUTUS KAAVAEHDOTUKSEEN

Sitten vapaamuotoinen kannanotto. Jos haluaa jotain muutosta, vaaditaan sitä, mielellään perustellen.

Linkit aineistoihin:

Kaavakartta
Kaavaselostus
Havainnekuva
Kulkutautisairaalan viitesuunnitelma
Palaute ja vastineraportti

Joulurauhaa, Eteläpuisto!

Mitä kuuluu Eteläpuistoon joulun alla?

Uusi valtuustokausi ja uusi pormestarisopimus antoivat toivoa Eteläpuistolle jatkossakin; joten seuraamme tilannetta aktiivisesti.

Tänäkin vuonna Eteläpuistossa ihmiset kohtasivat toisiaan monimuotoisesti: ulkoillen joka säällä, kevään korvalla myös virtuaalisilla vaalimökeillä, erilaisilla piknikeillä, sydänkesällä vesipuistossa, helteillä puiden huminassa viilennellen, sekä tunnelmoiden elokuun lyhtyjuhlassa ja Venetsialaisten elokuvaillassa. Kohtaamisia oli koronasta huolimatta, ja mikä ettei – onhan puistossa tilaa hengittää.

Tampereen päivänä kohdattiin kansalaistoiminnan seminaarissa, jossa kuultiin raikkaita ajatuksia ja kokemuksia osallistumisesta.

Puistot ovat kaupungin viisautta. Ne ovat siltoja ympäröivään luontoon. Erityisesti Eteläpuisto, joka on myös kulttuurihistoriallisesti arvokas, vihreä sydämemme, viimeinen aito rantapuistomme.

On hienoa että niin moni valtuutettu näkee puiston terveys- ja maisema-arvot sekä merkityksen kaupunginosan lähipuistona. Yhä useampi näkee sen myös itsestään selvästi osana kansallista kaupunkisuunnitelmaa.

Syksyn edetessä Eteläpuisto hiljenee. Joulukuunkin tummina päivinä siellä voi vaeltaa ja rauhoittua kaamoshämyssä, puiden levätessä.

Lämmin kiitos kuluneesta vuodesta kaikille Eteläpuiston ystäville. Hyvää joulua!

Kirsi Kunnas – Eteläpuisto muistaa kiitollisena

Foto: Paula Virta, ET-lehti 2017

Create a website or blog at WordPress.com

Ylös ↑